حسین عباسیان
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ حسین عباسیان
آرشیو وبلاگ
      مدیریت آموزشی (آموزش در سازمانهای صنعتی،تعلیم و تربیت در سازمانهای آْموزشی)
دانش تخصصي ناظران آموزشي در حوزه تدريس و يادگيري نویسنده: عبدالحسین عباسیان - جمعه ۱۸ آبان ۱۳۸٦

روز چهارشنبه فصل سوم کتاب مدیریت نظارت و راهنمایی آموزشی  وایلز و  باندی ترجمه دکتر بهرنگی را در کلاس مقطع کارشناسی ارشد ارائه نمودم که در ادامه خلاصه ای از مطالب ارائه شده را برای دوستان و علاقه مندان به مبحث نظارت آموزشی آورده شده است. به علاقه مندان مطالعه دقیق این کتاب را پیشنهاد می نمایم.

ناظر اولين منبع معلمان براي دريافت مهارتهاي تدريس به منظور رسيدن به موفقيت مي باشد. صاحبنظران با اين موضوع كه معلمان بايد پيش از خدمت به كليه مهارتهاي مستقيم در مديريت كلاس تسلط داشته باشند موافق نيستند. همانطور كه جان ديويي بيان مي دارد تربيت معلمان نبايد صرفاً در حوزه عملي باشد و آنها را متخصص فوري در فرايند آموزش نمايد بلكه بايد بيشتر به دنبال متفكر نمودن آنها باشد .او هم چنين بيان مي دارد كه : " در نهايت تئوري عملي ترين راه است ، زيرا اين گسترش وسعت و توجه سرانجام به اهداف و اميال منجر مي شوند، منتهي اهداف بزركتر و ديررس تر". ناظران بايد درباره نحوه تركيب مهارتهاي نظري و عملي به معلمان كمك نمايد تا آنها بتوانند تحقق بخش اهداف آموزشي باشند.

 

تدريس و يادگيري

ناظر به منظور قضاوت در خصوص اثربخشي فعاليتهاي معلم بايد مديريت كلاسي آن را مورد ارزشيابي قرار دهد . متاسفانه برخي از ناظران نمي دانند كه چه مسائلي در اين ارزشيابي بايد بعنوان شاخص در نظر گرفته شود . البته همه آنها موافق اين مي باشند كه  ناظر بايد بر معلم و رفتار آن توجه داشته باشد. از شاخصهايي كه مي توان در ارزشيابي فعاليتهاي معلمان از آنها سود برد مي توان به روشن بودن مطالب ، استفاده از سئوالات، مديريت زمان و عكس العمل دانش آموزان به سخنان معلم اشاره نمود.پس ناظر بايد درك فردي از رفتار تدريس و يادگيري براي قضاوت درست از رفتارهاي معلم داشته باشد.براي مشاهده يا قضاوت لازم نيست كه ناظران به كليه نظريه هاي يادگيري مسلط باشد بلكه بايد يك دستورالعمل و راهنما (چك ليست) براي ارزيابي منظم در اختيار داشته باشد.

تعيين تدريس اثربخش با توجه به اهداف اصلي برنامه درسي صورت مي پذيرد.در امر تدريس برخي معلمان ترجيح ميدهند با توجه به اهداف آموزشي از تدريس مستقيم( روش متداول ارائه دورس توسط معلم، نمره به عنوان تنها معيار ارزيابي و...) ، تدريس غير مستقيم( فراگيري توسط توضيحات جانبي معلم و ايجاد انگيزه در خصوص تفكر دانش آموزان و صرفاً راهنمايي آنها براي رسيدن به هدف) و تدريس خودراهبر(فراگير بعنوان معلم خويش) استفاده نمايند. استفاده از هر كدام از اين راهبردهاي تدريس به فلسفه آموزشي معلم و اهداف آموزشي بستگي دارد. بديهي است كه انواع متفاوت يادگيري انواع تدريس را مي طلبد و ناظر بايد از استفاده تنها يك روش واحد توسط معلم در كلاس درس جلوگيري نمايد. بنابراين ناظر براي قضاوت در مورد اثربخشي فعاليتهاي معلم  بايد از متغيرهاي اساسي آموزش دركلاس درس آگاهي داشته و آنها را مدنظر قرار دهد.

ناظر مي تواند به منظور كمك به معلمان در كسب مهارتهاي مورد نياز با توجه به متغيرهاي فوق ، برنامه بهسازي معلمان را طراحي و از اين طريق آنها را در انجام فعاليتهاي كلاس درس و در نهايت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رهنمون سازند. توجه به تغيير ماهيت شغلي معلم از مدير خودمدار به مدير يادگيري در كلاس و هم چنين توجه اساسي به تحقيقات در خصوص تدريس ، علم تعليم و تربيت را از جايگاه مهمي برخوردار نموده است.البته در اين راستا علاوه بر علم تخصصي ياددهي – يادگيري كه حاصل تحقيقات گسترده آموزشي مي باشد توجه به جنبه هنري فعاليت معلم نيز حائز اهميت مي باشد.به عنوان مثال در تدريس غير مستقيم معلم به جاي آموزش طبق قوانين استاندارد از درگير ساختن دانش آموز و اعطاء استقلال بيشتر به او استفاده مي كند كه اين تدريس تعاملي علاوه بر تسلط علمي معلم به هنر او در استفاده از اين علم نيز بستگي زيادي دارد.

بسيار ي از بررسي هاي اوليه در خصوص ياددهي و يادگيري به دليل نامناسب بودن روشها ، بعضاً تعداد اندك نمونه ها، متغيرهاي مزاحم كنترل نشده ، استفاده نامناسب از داده ها و اشتباهات فراوان در تحليل ها از اعتبار كافي برخوردار نبوده اند ولي با استفاده از همين تحقيقات كه هر روز نيز بر تعدا آن افزوده مي گردد معلمان مي توانند از آنها در تدريس كلاسي استفاده نمايند.اكنون محققان با استفاده از تحقيقات فرايند – برونداد(فرايند رفتار معلم و بازده حاصل يادگيري دانش آموز) تلاش مي كنند  رابطه بين رفتارهاي مختلف را در شرايط كنترل شده تعيين نمايند. نتايج اين تحقيقات داده هاي عيني و قابل اندازه گيري را در تعريف تدريس بر حسب عملكرد دانش آموزان حاصل نموده است. به منظور آشنايي بيشتر در خصوص فرايند آموزش ما به زمينه ، سازمان و عمل تدريس مي پردازيم.

 

زمينه آموزش مدرسه اي

۱- تاثیرات اجتماعی:

در تحقيقات صورت گرفته تا كنون يكي از عناصر بسيار مهم كه تاثير قابل توجه در عملكرد تحصيلي دانش آموزان داشته است وضعيت اجتماعي – اقتصادي (socioe-conomic status)مي باشد. منظور از (SES) سطح درآمد، شغل و ميزان سواد والدين بوده كه تاثير زيادي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و نحوه رفتارآنها داشته است .از ديگرمولفه هاي اجتماعي تاثير گذار در عملكرد تحصيلي دانش آموزان مي توان به توانمندي زباني، سطح سواد والدين و مشاركت والدين در امور آموزشي مدرسه اشاره نمود.

۲-  آمادگي براي مدرسه: 

 آمادگي دانش آموزان براي استفاده از مدرسه عنصر كاملاً مرتبط با موقعيت اجتماعي – اقتصادي آنها دارد.

۳-  برنامه هاي جبراني

۴-  والدين و اولياء: 

به زعم برخي از صاحبنظران  والدين و اولياء به اندازه معلم و مدرسه بر ميزان يادگيري و نحوه رفتار دانش آموزشان اثر مي گذارند. بنابراين ناظران بايد به معلمان در يادگيري نحوه كسب حمايت والدين از فرايند يادگيري كمك نمايند

۵- محيط كلاس درس 

در سازماندهي يادگيري مديريت و انضباط، توقف تحصيلي و آزمون و ارزشيابي از دانش آموزان قابل بررسي مي باشد. علاوه بر متغيرهاي زمينه آموزش مدرسه اي و سازماندهي يادگيري، متغيرهاي آموزش درس نيز براي فعاليتهاي ناظران حائز اهميت مي باشد.

 

در پايان مي توان بيان داشت كه ناظر آموزشي بايد از دانش حرفه اي و تخصصي در خصوص تدريس و يادگيري برخوردار باشد. او همجنين يايد به كمك يافته هاي تحقيسقاتي به معلمان در انجام اثربخش فعاليت هايشان كمك نمايند. شناسايي متغيرهاي مهم در آموزش مدرسه اي و تحليل آنها به منظور اجراي كارآمد فعاليتهاي آموزشي يكي ديگر از وظايف ناظران آموزشي مي باشد.  

منبع: وایلز.جان.باندی. جوزف. مدیرت نظارت و راهنمای آموزشی. ترجمه محمدرضا بهرنگی. انتشارات کمال تربیت. 

  نظرات ()
مطالب اخیر ترجمه کتاب مدیریت آموزش هوی و میسکل وب سایت سال تحصیلی جدید مبارک نقش سبک رهبری توزیعی مدیران بر عملکرد شغلی معلمان محاسبه بازگشت سرمایه آموزش تئوری های رهبری و مدیریت آموزشی روز معلم مبارک وارد کردن داده ها در SPSS معرفی نرم افزار SPSS پروپوزال (پیشنهاده تحقیق)
کلمات کلیدی وبلاگ مدیریت آموزشی (۳) management (۱) بازگشت سرمایه (۱) roi (۱) آموزش و توسعه (۱) مدیریت منابع (۱) روشهای تحقیق (۱) ویرایش جدید 2013 (۱) هوی و میسکل (۱) بیان مساله (۱) human resource (۱) تئوری رهبری (۱) تونی بوش (۱) endnotex6 (۱) training and development (۱) free dwonload (۱) hoy & miskel (۱) کتاب مدیریت آموزشی (۱) ابزار اندازه گیری (۱) تحقیق کمی (۱) منابع انسانی (۱) دانلود رایگان (۱) آموزش کارکنان (۱)
دوستان من وب آموز مدرسه سبز روش تدریس مدیریت آموزش مدیریت و آموزش دکتر روح الله مهديون دکتر مرتضی طاهری آموزش.پژوهش. پرورش ارشدان مدیریت آموزشی مطالعه در آموزش و پرورش انجمن آموزش و توسعه امريکا انجمن مديريت آموزشي ايران مدیریت آموزشی. پژوهش و نوآوری Instructional System Design"ISD" آموزش در عصر دیجیتال ورزش ایرانی پرتال زیگور طراح قالب